Teoria stopów i stopy odlewnicze

Definicje: 
 • Metaloznawstwo: nauka o strukturze i własnościach metali i ich stopów,
 • Metalografia: gałąź metalznawstwa zajmująca się badaniem struktury metali i ich stopów,
 • Metal: pierwiastek chemiczny, o dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej, którego świeży przełom ma charakterystyczny połysk,
 • Stop: jednolita mieszanina szeregu pierwiastków, z których przynajmniej jeden jest metalem, posiadająca własności metaliczne,
 • Składnik stopu: pierwiastek lub związek znajdujący się w stopie, celowo do niego wprowadzony lub w nim utrzymany,
 • Podstawa stopu: główny składnik stopu,
 • Osnowa stopu: faza metaliczna tworząca podłoże w strukturze stopów niejednorodnych.
 • Stop wtórny: stop uzyskany przez stopienie złomu lub odpadów odlewniczych,
 • Zaprawa, stop przejściowy: stop pomocniczy, ułatwiający wprowadzenie do stopu zasadniczego składników o wysokiej temperaturze topnienia,
 • Struktura metalu: układ kryształów wchodzących w skład metalu lub stopu,
 • Faza, składnik strukturalny: jednorodna część układu metali, oddzielona od reszty układu powierzchnią rozdziału, noszącą nazwę granicy faz,
 • Struktura pierwotna odlewu, struktura w stanie lanym: struktura metalu bezpośrednio po odlaniu,
 • Struktura dendrytyczna: struktura stopu zakrzepłego, którego szkielet stanowią dendryty,
 • Dendryt, kryształ dendrytyczny: kryształ o rozgałęzionej budowie choinkowej, występujący w odlewach,
 • Topliwość: własność fizyczna ciał, charakteryzująca ich zdolność do przechodzenia ze stanu stałego w stan ciekły w temperaturze topnienia,
 • Własności odlewnicze: grupa własności metali i stopów, charakteryzująca ich przydatność w odlewnictwie,
 • Lejność: zdolność ciekłego metalu lub stopu do wypełnienia formy odlewniczej,
 • Skrawalność: zdolność materiału do poddawania się obróbce skrawaniem,
 • Skurcz: zmniejszenie się objętości metalu lub stopu wskutek obniżania jego temperatury,
 • Skurcz w stanie ciekłym: skurcz przy stygnięciu metalu od temperatury odlewania do temperatury krzepnięcia lub, w przypadku stopu, do temperatury likwidusu,
 • Skurcz krzepnięcia: skurcz zachodzący w temperaturze krzepnięcia metalu lub w zakresie temperatur krzepnięcia stopu,
 • Skurcz w stanie stałym: skurcz przy stygnięciu metalu od temperatury krzepnięcia do temperatury otocznia, lub w przypadku stopu od temperatury solidusu do temperatury otoczenia,
 • Szybkość stygnięcia: spadek temperatury ciała w jednostce czasu,
 • Naprężenia odlewnicze: naprężenia powstające w odlewach podczas ich produkcji,
 • Naprężenia skurczowe: naprężenia odlewnicze powstające w odlewie wskutek hamowania skurczu przez formę,
 • Topnienie: przechodzenie ciała stałego w stan ciekły,
 • Temperatura topnienia: temperatura w której ciało ze stanu stałego przechodzi w stan ciekły,
 • Przegrzanie: nagrzanie ciekłego metalu do temperatury wyższej niż temperatura topnienia,
 • Przechłodzenie: ochłodzenie ciekłego metalu do temperatury niższej niż temperatura topnienia,
 • Ciepło topnienia: ilość ciepła niezbędna do zmiany jednostki masy ciała, doprowadzonego do temperatury topnienia, na ciecz o tej samej temperaturze,
 • Temperatura wrzenia: temperatura, w której ciało przy stałym ciśnieniu przechodzi w sposób gwałtowny ze stanu ciekłego w stan pary,
 • Krzepnięcie: przechodzenie ciała ze stanu ciekłego w stan stały,
 • Temperatura krzepnięcia: temperatura, w której ciało ze stanu ciekłego przechodzi w stan stały,
 • Zakres temperatur krzepnięcia: zakres temperatur między temperaturą likwidusu i temperaturą solidusu danego stopu,
 • Krzywa chłodzenia: krzywa określająca zależność temperatury stygnącego ciała od czasu, przy założeniu równomiernego odprowadzania ciepła,
 • Analiza termiczna (cieplna): badanie przebiegu ogrzewania lub stygnięcia metalu lub stopu w celu zbudowania wykresu równowagi, podającego również zmiany fazowe w stanie stałym,
 • Wykres równowagi: wykres przedstawiający zakresy trwałości faz ciekłych i stałych stopu w zależności od temperatury, ciśnienia i składu chemicznego,
 • Wykres żelazo – cementyt: wykres równowagi układu żelazo – cementyt,
 • Linia likwidusu, likwidus: linia początku krzepnięcia na wykresie równowagi układu podwójnego metali,
 • Linia solidusu, solidus: linia zakończenia krzepnięcia na wykresie równowagi układu podwójnego metali,
 • Ciecz macierzysta: ciekły metal, z którego w czasie krzepnięcia powstają kryształy,
 • Sieć przestrzenna: system przestrzennego ułożenia atomów w ciałach o budowie krystalicznej,
 • Roztwór stały: stop, którego składniki tworzą w stanie stałym kryształy jednorodne,
 • Roztwór stały graniczny: roztwór stały o maksymalnej zawartości rozpuszczonego składnika,
 • Ciepło przemiany: ciepło wydzielane lub pochłaniane podczas przemiany składnika strukturalnego,
 • Temperatura przemiany punkt krytyczny: temperatura, w której zachodzi przemiana składnika strukturalnego,
 • Przemiana perytektyczna: przemiana struktury stopu podwójnego, podczas której z fazy ciekłej i stałej powstaje nowa faza stała,
 • Przemiana magnetyczna: przejście ze stanu ferromagnetycznego w stan paramagnetyczny lub odwrotnie,
 • Eutektyka: drobnokrystaliczna mieszanina składników stopu krzepnąca w stałej najniższej temperaturze i przy stałym stosunku składników,
 • Eutektoid: drobnokrystaliczna mieszanina składników stopu, powstająca z rozkładu roztworu stałego w stałej najniższej temperaturze i przy stałym stosunku składników,
 • Segregacja, likwidacja: nierównomierność rozkładu składników stopowych, wtrąceń i zanieczyszczeń w metalu, powstająca podczas krzepnięcia,
 • Makrosegregacja: niejednorodność składu chemicznego wlewka widoczna gołym okiem lub przy niewielkim powiększeniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni przekroju.
 • Segregacja odwrotna: makrosegregacja charakteryzująca się obecnością skupisk łatwiej topliwych w częściach odlewu graniczącego z jego powierzchnią,
 • Segregacja kroplista: przypadek segregacji, w której później krzepnąca faza stopu wydziela się w postaci kropel,
 • Pot cynowy: segregacja kroplista brązów cynowych w postaci zastygłych na powierzchni odlewu kropli niskotopliwej, bogatej w cynę fazy,
 • Wtrącenia niemetaliczne: mikroskopijne wtrącenia substancji niemetalicznych (tlenków, krzemianów itp.) w stopie stałym,
 • Wrażliwość na grubość ścianki: zależność struktury i właściwości odlewu od grubości jego ścian,
 • Stopy odlewnicze: stopy używane do wytwarzania odlewów,
 • Surówka: stop żelaza z węglem (ponad 2%) i innymi składnikami (Si, Mn, P, S), otrzymywany w wyniku redukcji rudy w piecu (wielkim lub elektrycznym),
 • Surówka odlewnicza: surówka stosowana do wytwarzania żeliwa,
 • Surówka biała: surówka o białym przełomie zawierająca węgiel wyłącznie w stanie związanym, w postaci cementytu,
 • Surówka szara: surówka o szarym przełomie zawierająca węgiel prawie wyłącznie w stanie wolnym, w postaci grafitu,
 • Surówka pstra (połowiczna): surówka zawierająca węgiel częściowo w stanie związanym w postaci cementytu, a częściowo w stanie wolnym w postaci grafitu,
 • Surówka drzewnowęglowa: surówka wytopiona na węglu drzewnym,
 • Surówka koksowa: surówka wytopiona na koksie,
 • Surówka elektryczna, elektrosurówka: surówka wytopiona w piecu elektrycznym,
 • Surówka stopowa: surówka zawierająca składniki uszlachetniające (nikiel, chrom, molibden, tytan, wanad, aluminium i in.),
 • Surówka wysokowęglowa: surówka o znacznej zawartości węgla w postaci grafitu,
 • Surówka fosforowa: gatunek surówki odlewniczej o zawartości fosforu do ok. 1,2%,
 • Surówka półhematytowa: gatunek surówki odlewniczej o zawartości fosforu do ok. 0,2%,
 • Surówka hematytowa: gatunek surówki odlewniczej o zawartości fosforu do ok. 0,1%,
 • Surówka zwierciadlista: surówka o dużej zawartości manganu, stosowana jako odtleniacz staliwa lub do wprowadzania niewielkich ilości manganu do żeliwa,
 • Surówka syntetyczna: surówka otrzymana przez stopienie ciał czystych wchodzących w jej skład,
 • Żelazostopy: stopy przejściowe żelaza ze składnikami specjalnymi (Cr, Ni, Ti, itp.) lub ze znaczniejszymi ilościami składników zwykle zawartych w żeliwie lub staliwie (np. Si, Mn, P),
 • Żelazokrzem: żelazostop o dużej zawartości krzemu, stosowany jako odtleniacz i jako dodatek stopowy,
 • Żelazomangan, krzemomangan, żelazokrzem zwierciadlisty: żelazostop o dużej zawartości krzemu i manganu, stosowany jako odtleniacz staliwa,
 • Żelazofosfor: żelazostop o dużej zawartości fosforu, stosowany do zwiększenia zawartości tego składnika w żeliwie,
 • Żelazotytan: żelazostop o dużej zawartości tytanu, stosowany jako dodatek stopowy staliw,
 • Żelazowanad: żelazostop o dużej zawartości wanadu, stosowany jako dodatek stopowy staliw,
 • Żelazowolfram: żelazostop o dużej zawartości wolframu, stosowany jako dodatek stopowy staliw,
 • Żelazomangan: żelazostop o dużej zawartości manganu, stosowany jako odtleniacz i jako dodatek stopowy,
 • Żelazochrom: żelazostop o dużej zawartości chromu, stosowany jako dodatek stopowy staliw,
 • Żelazomolibden: żelazostop o dużej zawartości molibdenu, stosowany jako dodatek stopowy staliw,
 • Glinokrzem, żelazoaluminium – krzem: żelazostop o dużej zawartości aluminium i krzemu, stosowany jako odtleniacz,
 • Żelazowapniokrzem, wapniokrzem: żelazostop o dużej zawartości wapnia i krzemu, stosowany jako odtleniacz staliw i jako modyfikator przy wytwarzaniu żeliwa modyfikowanego,
 • Żeliwo: ztop żelaza, otrzymywany na drodze przetopienia surówki, zawierający ponad 2% węgla oraz inne składniki, z których krzem, mangan, fosfor i siarka są zawsze obecna,
 • Żeliwo białe: żeliwo o białym przełomie zawierające węgiel wyłącznie w stanie związanym w postaci cementytu,
 • Żeliwo szare: żeliwo o szarym przełomie, w którym do 0,8% węgla występuje w stanie związanym w postaci cementytu,
 • Żeliwo połowiczne: żeliwo o szarym przełomie z białymi wtrąceniami, zawierające ponad 0,9% węgla w stanie związanym w postaci cementytu, pozostały zaś węgiel w postaci grafitu,
 • Żeliwo stopowe: żeliwo, w którym składniki stopowe mogą występować w następujących ilościach: tytan, wanad i molibden – ponad 0,1%, nikiel, kobalt, miedź i glin – ponad 0,3%, mangan – ponad 2% i krzem – ponad 4%,
 • Żeliwo niskostopowe: żeliwo zawierające poniżej 3% składników stopowych,
 • Żeliwo sferoidalne (z grafitem sferoidalnym): żeliwo, w którym grafit tworzy kuliste skupienia,
 • Żeliwo austenityczne: żeliwo stopowe o osnowie austenitycznej,
 • Żeliwo ferrytyczne: żeliwo szare o osnowie ferrytycznej,
 • Żeliwo perlityczne: żeliwo szare o osnowie perlitycznej,
 • Żeliwo wysokojakościowe: żeliwo o szczególnie dobrych własnościach wytrzymałościowych,
 • Żeliwo ciągliwe: żeliwo o dużej ciągliwości uzyskanej przez wyżarzanie odlewu,
 • Żeliwo ciągliwe białe: żeliwo ciągliwe o białym rdzeniu, otrzymane z żeliwa białego poprzez wyżarzanie w atmosferze utleniającej,
 • Żeliwo ciągliwe czarne: żeliwo ciągliwe o czarnym rdzeniu, otrzymane z żeliwa białego poprzez wyżarzanie w atmosferze obojętnej,
 • Żeliwo kwasoodporne: żeliwo stopowe, które dzięki swemu składowi chemicznemu i strukturze jest odporne na działanie kwasów,
 • Żeliwo ługoodporne: żeliwo stopowe, które dzięki swemu składowi chemicznemu i strukturze jest odporne na działanie ługów,
 • Żeliwo żaroodporne: żeliwo stopowe, które dzięki swemu składowi chemicznemu i strukturze odznacza się żaroodpornością,
 • Żeliwo modyfikowane: żeliwo, którego własności zostały zmodyfikowane przez modyfikację,
 • Żeliwo utwardzone: żeliwo, które po odlaniu ma w warstwach powierzchniowych strukturę żeliwa białego lub połowicznego,
 • Żeliwo zbrojone: tworzywo odlewów wykonane z żeliwa szarego i zbrojonych prętami stalowymi,
 • Żeliwo staliste: żeliwo otrzymywane ze wsadu o zwiększonej zawartości złomu stalowego,
 • Żeliwo łożyskowe: żeliwo, które dzięki swemu składowi chemicznemu i strukturze stosowane jest do odlewania panwi łożysk ślizgowych,
 • Żeliwo maszynowe: żeliwo szare niestopowe, stosowane na odlewy maszynowe,
 • Żeliwo iglaste (bainityczne): żeliwo stopowe zawierające nikiel, molibden i ewentualnie chrom, o strukturze bainityczno – martenzytowej lub austenityczno – martenzytowej, w którego osnowie występują charakterystyczne kryształy iglaste,
 • Stal: stop żelaza z węglem, zawierający poniżej 2% węgla oraz inne pierwiastki, otrzymywany w stanie ciekłym i przeznaczony do przeróbki plastycznej,
 • Staliwo: stal przeznaczona na odlewy kształtowe,
 • Staliwo stopowe: staliwo zawierające umyślnie prowadzone dodatki stopowe,
 • Staliwo węglowe: staliwo zawierające tylko pierwiastki z przerobu hutniczego,
 • Stal uspokojona: stal, która nie wydziela gazów w czasie stygnięcia i krzepnięcia,
 • Stal nieuspokojona: stal, która wydziela gazy w czasie stygnięcia i krzepniecia,
 • Cementyt, węglik żelaza: składnik strukturalny stopów żelazo – węgiel, związek chemiczny o wzorze Fe3C, zawierający 6,67% węgla,
 • Cementyt kulkowy: cementyt skoagulowany powstający z perlitu wskutek odpowiedniej obróbki cieplnej,
 • Austenit: składnik strukturalny stopów żelazo – węgiel, roztwór stały węgla lub cementytu w żelazie gamma,
 • Ferryt: roztwór stały węgla lub cementytu w żelazie alfa,
 • Ledeburyt: składnik strukturalny stopów żelazo – węgiel, eutektyka złożona z cementytu i austenitu,
 • Martenzyt: składnik strukturalny stopów żelazo – węgiel, powstający jako produkt przemiany austenitu, roztwór stały węgla lub cementytu w żelazie alfa,
 • Perlit: składnik strukturalny stopów żelazo – węgiel, eutektoid złożony z ferrytu i cementytu,
 • Steadyt: eutektyka potrójna złożona z fosforku żelaza, cementytu i ferrytu,
 • Troostyt: składnik strukturalny stopów żelazo – węgiel, mieszanina ferrytu i drobnego cementytu o kształcie sferoidalnym powstająca z martenzytu wskutek odpuszczania w niższych temperaturach,
 • Sorbit: składnik strukturalny stopów żelazo – węgiel, mieszanina ferrytu i drobnego cementytu o kształcie sferoidalnym, powstająca z martenzytu wskutek odpuszczenia w wyższych temperaturach,
 • Bainit: składnik strukturalny stopów żelazo – węgiel, mieszanina ferrytu i drobnego cementytu, powstająca podczas przemiany austenitu przechłodzonego do zakresu temperatur pomiędzy Ar i Ms.
 • Grafit: odmiana alotropowa węgla, krystalizująca w systemie heksagonalnym, występująca jako składnik strukturalny stopów żelazo – węgiel,
 • Grafit wtórny: grafit wydzielający się w żeliwie w stanie stałym,
 • Grafit etektyczny: grafit będący składnikiem eutektyki żelazo – węgiel,
 • Grafityzacja: wydzielanie się grafitu w stopach żelazo – węgiel,
 • Stopień grafityzacji: procentowy udział grafitu w całkowitej ilości węgla zawartej w stopach żelazo – węgiel,
 • Odwrotne Utwardzenie żeliwa: występowanie we wnętrzu odlewów z żeliwa szarego struktury żeliwa białego lub połowicznego,
 • Dziedziczność żeliwa: zależność właściwości żeliwa od rodzaju surówki, z której je uzyskano,
 • Pęcznienie żeliwa: trwały wzrost objętości żeliwa na sutek rozpadu cementytu spowodowanego wielokrotną wahadłową zmianą temperatury w zakresie powyżej 400oC,
 • Węgiel żarzenia: grafit wtórny powstający przy wyżarzaniu czarnego żeliwa ciągliwego,
 • Nikiel granulowany: nikiel w postaci małych kulek,
 • Miedź fosforowa: stop przejściowy miedzi z fosforem, stosowany jako odtleniacz miedzi i jej stopów oraz jako dodatek stopowy,
 • Miedź krzemowa: stop przejściowy miedzi z krzemem, stosowany jako odtleniacz miedzi i jej stopów oraz jako dodatek stopowy,
 • Miedź manganowa: stop przejściowy miedzi z manganem, stosowany jako odtleniacz miedzi i niklu oraz ich stopów oraz jako dodatek stopowy,
 • Cyna fosforowa: stop przejściowy cyny z fosforem, stosowany jako odtleniacz miedzi i jej stopów,
 • Brąz: stop miedzi z cyną lub innymi składnikami,
 • Brąz cynowy: brąz, którego głównym składnikiem stopowym jest cyna, dalszymi zaś mogą być cynk, ołów, nikiel i fosfor,
 • Fosforobrąz: brąz cynowy odtleniany miedzią fosforową i zawierający ślady fosforu,
 • Brąz fosforowy: brąz cynowy zawierający fosfor jako składnik stopowy,
 • Brąz cynowo – cynkowy, spiż: brąz zawierający cynk oraz niekiedy ołów,
 • Brąz specjalny: brąz, w którym cynę zastąpiono innym składnikiem stopowym,
 • Brąz aluminiowy, brązal: brąz, w którym cynę zastąpiono aluminium,
 • Brąz berylowy: brąz, w którym cynę zastąpiono berylem,
 • Brąz krzemowy: brąz specjalny, w którym cynę zastąpiono krzemem,
 • Brąz manganowy: brąz specjalny, w którym cynę zastąpiono manganem,
 • Brąz niklowy: brąz specjalny, w którym cynę zastąpiono niklem,
 • Brąz ołowiowy: brąz specjalny, w którym cynę zastąpiono ołowiem,
 • Mosiądz: stop miedzi z cynkiem i innymi składnikami,
 • Nowe srebro: stop potrójny miedzi, niklu i cynku,
 • Stop Monela: stop naturalny niklu z miedzią,
 • Silumin: stop aluminium z krzemem zawierający 4-13,5% krzemu,
 • Ołów twardy: stop ołowiu z antymonem,
 • Babbit: stop łożyskowy o podstawie cynowej lub cynowo – ołowiowej,
 • Stop Czcionkowy: stop potrójny ołowiu, antymonu i cyny, stosowany w przemyśle poligraficznym,
 • Złom: odpadki produkcyjne i przedmioty metalowe, nadające się jedynie do przerobu w odlewni lub w przemyśle chemicznym,
 • Złom własny obiegowy: własne odpadki metalowe powstałe w odlewni podczas produkcji odlewów,
 • Złom obcy: złom dostarczany do odlewni spoza obrębu jej produkcji,